Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KDR

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodziny zamieszkałe na terenie gminy Kutno, mogą składać wnioski o jej przyznanie w GOPS w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 2, poj nr. 32 ( w godzinach 7.30 – 15.30 ) dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 024 3557040. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i jest na bieżąco aktualizowany.

Na w/w. stronie internetowej można uzyskać więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny". Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie
  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017r. Poz.1832, z poźn.zm.).
Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin w których w chwili składania wniosku mają co najmniej troje dzieci i spełnią warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. modyfikacji uległ również wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA "KARTY SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Uchwałą nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 roku został przyjęty program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą "Karta Seniora Województwa Łódzkiego"

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji i sportu na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji
i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia, które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy tylko złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź. Wniosek o wydanie karty można również pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie lub na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: zakładka Seniorzy/ Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Wnioski i inne dokumenty.

Więcej informacji na temat Karty Seniora można uzyskać na stronie internetowej www.rcpslodz.pl lub pod numerem telefonu ( 42) 203- 48- 78 od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

 • Sejmik Województwa Łódziego w dniu 27 sierpnia 2013r. uchwalił program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie Łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

  Uchwała nr XXXIX/731/13 dotyczy przyjęcia Programu działań na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, który oferuje system ulg i uprawnień dla rodzin, które dzięki posiadaniu Wojewódzkiej Karty mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej na ternie całego regionu łódzkiego. Zasady realizacji Programu określa Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

 • W programie uczestniczą instytucje kultury i edukacji podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, a także prywatni przedsiębiorcy, które oferują rabaty z branży rekreacyjnej, spożywczej, przemysłowej oraz gastronomicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego.

   

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WOJEWÓDZKĄ KARTĘ RODZIN WIELODZIETNYCH?

 • Rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na ternie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

   

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA WOJEWÓDZKIEJ KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH?

 • Karta wydawana jest bezpłatnie,

 • Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy,

 • Dzięki Karcie rodzina może korzystać ze zniżek/ulg oferowanych przez Partnerów Programu,

 • Partnerzy Programu umieszczeni są na stronie internetowej www.rcplodz.p,www.lodzkie.pl

   

WYMAGANE DOKUMENTY, ABY OTRZYMAĆ WOJEWÓDZKĄ KARTĘ RODZIN WIELODZIETNYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, który powinien zawierać oświadczenie każdego z pełnoletnich członków rodziny dotyczące przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2),

 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki ( załącznik nr 3),

 • oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu podpisane przez wnioskodawcę
  i małżonka ( załącznik nr 5),

 • w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka - zaświadczenie z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dla danego dziecka,

 • w przypadku opiekuna prawnego - kserokopię postanowienia Sądu
  o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,

 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

 

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY W CELU UZYSKANIA WOJEWÓDZKICH KART DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 • Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.42 203 48 00

 • Karty dla całej rodziny wydawane są w terminie do 15 dni roboczych,

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja - Karta Seniora 2.pdf (PDF, 65.20Kb) 2019-10-11 08:45:43 587 razy
2 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych-3.pdf (PDF, 56.60Kb) 2019-10-11 08:45:43 306 razy
3 Informacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf (PDF, 89.91Kb) 2019-04-15 12:07:17 322 razy
4 Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03 (1).pdf (PDF, 84.18Kb) 2019-04-15 12:07:17 324 razy
5 Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf (PDF, 85.74Kb) 2019-04-15 12:07:17 333 razy
6 Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu (1).pdf (PDF, 100.46Kb) 2019-04-15 12:07:17 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 01-10-2014 12:31:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 01-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 29-01-2020 14:05:32