Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]

Dodatki Mieszkaniowe

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA

DODATKU MIESZKANIOWEGO

od 1 marca 2023 r. - najniższa emerytura 1588,44 zł

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą występować:

najemcy lokali mieszkalnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań, podnajemcy, jak również osoby pozostające bez tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ale oczekujący na lokal zamienny lub socjalny.

I. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu

1 osoba 35,00 m2 graniczna 45,50 m2

2 osoby 40,00 m2 graniczna 52,00 m2

3 osoby 45,00 m2 graniczna 58,50 m2

4 osoby 55,00 m2 graniczna 71,50 m2

5 osób 65,00 m2 graniczna 84,50 m2

6 osób 70,00 m2 graniczna 91,00 m2

7 i więcej - dla każdej osoby dodatkowo po 5 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż : 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna , jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wymagane stosowne orzeczenie o niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do dodatkowej powierzchni ).

Wyjątek stanowią orzeczenia wydane do 22 listopada 2004r., wówczas należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przy składaniu wniosku należy przedstawić:

  • wydruk o wysokości czynszu i opłat za mieszkanie,
  • fakturę za energię elektryczną,
  • zaświadczenie o dochodach brutto tj.( z podatkiem bez kosztów uzyskania przychodu i składki emerytalnej,rentowej,chorobowej) za ostatnie trzy miesiące ,poprzedzające datę złożenia wniosku.    

Osoba składająca wniosek nie będąca wspólnie z wnioskodawcą w gospodarstwie domowym, zobowiązana jest do przedłożenia pisemnego upoważnienia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz.734 z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami ).

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.

Przyznawany jest według ściśle określonych kryteriów i ma charakter ogólnodostępny.

Obowiązująca obecnie ustawa ( po zmianie w 2002 r. ) wprowadziła do systemu dodatków mieszkaniowych, korzystne dla wnioskodawców zmiany a mianowicie:

  • przyznała prawo do dodatku mieszkaniowego podnajemcom lokali mieszkalnych opłacających czynsz wolny tz. stancje,
  • zwiększyła kryterium dotyczące powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego o 15 m2 dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie z wpisem uprawniającym do zamieszkiwania w osobnym pokoju oraz dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

Ważnym elementem mającym wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem

lokalu mieszkalnego. Wydatkami tymi są : czynsz lub koszty eksploatacji , fundusz remontowy oraz opłaty za zużycie energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Przekazywany jest bezpośrednio na konto zarządcy budynku w którym mieści się lokal mieszkalny.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem opałowym nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego, natomiast nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, jeśli wnioskodawca nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny pełne dwa miesiące. Po uregulowaniu zaległości  w okresie przyznanego dodatku, wypłata na rzecz zarządcy budynku zostaje wznowiona.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, na podstawie których nabyła prawo do tego świadczenia, przez okres 3 lat od dnia jego przyznania. W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych,osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Dodatki Energetyczne

Dodatki energetyczne

Wymagane wnioski i formularze:

  1. Druk wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 29-09-2014 14:10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Przybylska 29-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Przybylska 30-03-2023 07:58:49