Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:  ASYSTENT RODZINY

1.Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

2.Przewidywany okres zatrudnienia:

         Od 02 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

3.Forma zatrudnienia:

         Umowa o pracę, praca będzie wykonywana w zależności od potrzeb także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

4.Wymagania podstawowe:

         1)posiada:

         -wykształcenie wyższe (min. licencjat) na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi i udokumentowanym co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

         -lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia na asystenta rodziny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U.Nr 272, poz. 1608 z dnia 20 grudnia 2011 roku z późn. zmianami) i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

         2)nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

         3)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

         4)nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

         5)posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

         6)ma poczucie odpowiedzialności;

         7)stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;

         8)prawo jazdy kat. B i dysponuje samochodem osobowym.

5.Wymagania dodatkowe:

         1)wysoka kultura osobista,

         2)nieposzlakowana opinia,

         3)umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

         4)posiada umiejętność podejmowania decyzji,

         5)wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

         6)znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami’

         7)samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

         8)umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

         9)kreatywność, odporność na stres,

         10)komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

         11)znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

6.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

         -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

         -opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

         -udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

         -udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

         -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych;

         -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi;

         -wspieranie aktywności społecznej rodzin;

         -motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

         -udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

         -motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

         -udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

         -podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

         -prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci;

         -prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

         -prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

         -monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

         -sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

         -współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

         -współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

7.Wymagane dokumenty:

         -aktualne CV,

         -list motywacyjny,

         -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

         -kserokopię dowodu osobistego,

         -podpisane oświadczenie o niekaralności następującej treści:

         „Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a  za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)”

         -„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko- asystent rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o chronię danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

         -podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści:

„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,

         -podpisane oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:

„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

 

UWAGA !!! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentów.

 

8.Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie i dokonanie wyboru pracownika.

9.Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1  w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”, w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku (wtorek) do godz. 11ºº.

 

Aplikacje niekompetentne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona również na stronie internetowej http://www.bip.gops.gminakutno.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie.pdf (PDF, 604.23Kb) 2016-12-15 09:18:10 577 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 15-12-2016 09:18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 15-12-2016 09:26:36