Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:  ASYSTENT RODZINY

1.Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

2.Przewidywany okres zatrudnienia:

         Od 02 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

3.Forma zatrudnienia:

         Umowa o pracę, praca będzie wykonywana w zależności od potrzeb także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

4.Wymagania podstawowe:

         1)posiada:

         -wykształcenie wyższe (min. licencjat) na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi i udokumentowanym co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

         -lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia na asystenta rodziny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U.Nr 272, poz. 1608 z dnia 20 grudnia 2011 roku z późn. zmianami) i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

         2)nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

         3)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

         4)nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

         5)posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

         6)ma poczucie odpowiedzialności;

         7)stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;

         8)prawo jazdy kat. B i dysponuje samochodem osobowym.

5.Wymagania dodatkowe:

         1)wysoka kultura osobista,

         2)nieposzlakowana opinia,

         3)umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

         4)posiada umiejętność podejmowania decyzji,

         5)wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

         6)znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami’

         7)samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

         8)umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

         9)kreatywność, odporność na stres,

         10)komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

         11)znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

6.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

         -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

         -opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

         -udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

         -udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

         -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych;

         -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi;

         -wspieranie aktywności społecznej rodzin;

         -motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

         -udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

         -motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

         -udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

         -podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

         -prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci;

         -prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

         -prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

         -monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

         -sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

         -współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

         -współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

7.Wymagane dokumenty:

         -aktualne CV,

         -list motywacyjny,

         -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

         -kserokopię dowodu osobistego,

         -podpisane oświadczenie o niekaralności następującej treści:

         „Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a  za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)”

         -„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko- asystent rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o chronię danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

         -podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści:

„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,

         -podpisane oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:

„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

 

UWAGA !!! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentów.

 

8.Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie i dokonanie wyboru pracownika.

9.Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1  w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”, w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku (wtorek) do godz. 11ºº.

 

Aplikacje niekompetentne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona również na stronie internetowej http://www.bip.gops.gminakutno.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie.pdf (PDF, 604.23Kb) 2016-12-15 09:18:10 477 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 15-12-2016 09:18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 15-12-2016 09:26:36